Centrum poradenstva a prevencie Holíč 

Kontaktovať nás môžete na email:  cpppap@poradnaholic.sk

Facebook: https://www.facebook.com/CPPPaP-Hol%C3%AD%C4%8D-104395464535263/

Tel. číslo: 0903 584 971

                0911 186 358

 

Informácie o výberovom konaní na pozíciu riaditeľa CPP Holíč nájdete na:

VK Holic.pdf 

Kto sme

Centrum poradenstva a prevencie (CPP) je školským zariadením patriacim medzi zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. CPP poskytuje komplexnú psychologickú, špeciálno-pedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť všetkým deťom a mládeži, i ich zákonným zástupcom v oblasti optimalizácie osobnostného, vzdelávacieho a profesionálneho vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania. CPP klientom poskytuje odborné poradenské služby zamerané najmä na diagnostiku, poradenstvo, terapiu a prevenciu deťom a mládeži až do ukončenia prípravy na povolanie.

Naše centrum v oblasti svojej pôsobnosti garantuje vysokú odbornosť a efektívnosť poskytovaných služieb.

Starostlivosť deťom, mládeži, zákonným zástupcom a pedagógom je poskytovaná bezplatne a bez odporúčania obvodného lekára. K individuálnej intervencii klienta, ktorý nedovŕšil plnoletosť, je potrebný súhlas zákonného zástupcu (výnimkou sú prípady vážneho ohrozenia duševného zdravia dieťaťa). Naším zriaďovateľom je Regionálny úrad školskej správy v Trnave.